Vårdprogram

150426 VaxholmK
sfv
Vårdprogram

De statliga byggnadsminnena (SBM) representerar stora kulturhistoriska värden. För att på bästa sätt bruka, bevara och utveckla dessa värden upprättar Statens fastighetsverk (SFV) vårdprogram för varje byggnad, park eller markområde som är skyddat genom Förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen.
Vårdprogrammet ger vägledning i den dagliga förvaltningen inför både små och stora förändringar. Det är också värdefullt som diskussions- och beslutsunderlag dels vid tillståndsprövning av ändringsförslag i strid mot skyddsbestämmelserna och dels i samband med den tillsyn av de statliga byggnadsminnena som Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ansvarar för.
Vårdprogrammet innehåller bland annat:

• Beskrivning av kulturhistoriska värden
• Mål och strategier för bevarande och utveckling
• Historik
• Nulägesdokumentation

vaxholm_randen

banko_bonde

oscar_fredriksborg